OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


Informacja o zasadach przetwarzania danych - zamówienie publiczne,
do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (dalej: Administrator).
  • Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka, wysyłając e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 61 28523 41.
 • Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na: iod@coboru.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Zgoda Oferenta wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (Przez Oferenta należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego).
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez postanowienia m.in.: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
  • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz przepisy ogólne.
 • Okres przechowywania danych
  • Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  • Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.
  • Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Administrator może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
 • Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych
  • W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Oferenta danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Oferentów do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazania danych, o danych kontaktowych do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.
 • Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom:
  • Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
  • Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.
  • Administrator wspiera się usługami Podmiotów przetwarzających w zakresie wsparcia serwisowego na sprzęt i oprogramowanie (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.


COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.