STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Osoba redagująca: mgr Arkadiusz Sokołowski

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591, z 2012 r. poz. 1512, z 2016 r. poz. 2260) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest agencją wykonawczą w rozumieniu art.18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ,z późn.zm.)

Nieruchomości i pozostałe mienie są własnością Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.poz.2259) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zarzadzaniu mieniem państwowym (Dz.U.poz.2260)

Zbycie i wydzierżawienie nieruchomości lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wymaga:

  1. przy wartości do 200.000 zł zgody dyrektora COBORU,
  2. przy wartości przekraczającej 200.000 zł a nie przekraczającej 5.000.000 zgody organu nadzorującego,
  3. przy wartości przekraczającej 5.000.000 zł Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

Przy czym każdorazowo o wszystkich czynnościach prawnych w zakresie rozporządzania składnikami rzeczowych aktywów trwałych należy poinformować Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.