UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NIE UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zamieszczona na stronie internetowej, prosimy o wypełnienie poniższego "Wniosku o udostępnienie informacji publicznej". Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, COBORU powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację.

W przypadku, gdy udostępnienie informacji publicznej związane jest z poniesieniem kosztów przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, COBORU może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W takim wypadku informacja publiczna zostanie udostępniona po uiszczeniu odpowiedniej opłaty przez wnioskodawcę. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę COBORU zawiadamia go o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty i tylko po wpłynięciu na konto COBORU ww. opłaty od wnioskodawcy.

     Wniosek do pobrania

COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.