OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-MichalskaZgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), z siedzibą w Słupiej Wielkiej, Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka.
 • Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@coboru.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Prowadzenia ustaleń i negocjacji odnośnie przedmiotu współpracy i warunków tej współpracy, w oparciu o zasadę, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, z inicjatywy osoby, której dane te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (przetwarzanie to dotyczy osób stanowiących rejestrową reprezentację firmy, a więc będących stroną umowy);
  • Faktycznego wykonania umowy, z uwzględnieniem operacji bieżącej komunikacji i wzajemnej sprawozdawczości, w oparciu o zasadę, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (przetwarzanie to dotyczy osób stanowiących rejestrową reprezentację firmy, a więc będących stroną umowy);
  • Prowadzenia wzajemnych rozliczeń oraz realizacji obowiązku archiwizacji dokumentacji rozliczeniowej, w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Źródłem tego obowiązku prawnego są postanowienia ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej;
  • Prowadzenia komunikacji niezbędnej do koordynacji współpracy, w oparciu o zasadę, która głosi, że dozwolone jest przetwarzanie, które jest niezbędne ze względu na realizację działań w prawnie uzasadnionym interesie strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest uprawnienie Pani / Pana pracodawcy do delegowania zadań i zarządzania czasem pracy (przetwarzanie to dotyczy pracowników i współpracowników podmiotu wchodzącego w relacje z COBORU);
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 • Pani / Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, przekazane przez inne osoby z Państwa organizacji lub też otrzymane przez nas od Państwa samych.
 • Pani / Pana dane osobowe będą procesowane przez czas potrzebny do ustalenia warunków i nawiązania współpracy lub do momentu powzięcia przekonania o braku możliwości zawarcia takiej współpracy.
 • W przypadku nawiązania współpracy, Pani / Pana dane będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.
 • Dane osobowe, zawarte w dokumentacji rozliczeniowej, będą przechowywane przez pięć lat licząc od roku następującego po roku wystawienia tej dokumentacji, zgodnie z obowiązkiem ustawowym.
 • Po zakończeniu współpracy, dane poddane zostaną archiwizacji, dla potrzeb ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane te nie będą podlegały żadnemu innemu przetwarzaniu i będą przechowywane do momentu przedawnienia się tych roszczeń (przez okres 6 lat).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
 • Administrator wspiera się usługami Podmiotów przetwarzających w zakresie wsparcia serwisowego na sprzęt i oprogramowanie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 • Osobom będącym pracownikami lub współpracownikami podmiotu wchodzącego we współpracę z COBORU przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku złożenia skutecznego sprzeciwu, osoby te mogą również skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 • Osobom, których dane osobowe przetwarzanie są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (patrz ust. 3, powyżej), przysługuje prawo do przenoszenia dotyczących ich danych osobowych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych jest równoznaczne z niemożliwością zawarcia umowy, a w przypadku pracowników i współpracowników podmiotu będącego stroną umowy, uniemożliwi realizację obowiązków służbowych lub umownych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Grzegorz Szajerka (Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o.), e-mail: iod@coboru.gov.pl


COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.