OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-MichalskaZawiadamiamy, że w związku ze skierowaniem do nas wniosku, dojdzie do gromadzenia i wykorzystywania informacji na Państwa temat - tak zwanego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacje te podlegają prawnej ochronie. W związku z powyższym, prosimy zapoznać się z poniższą informacją:

 • Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zawartych we wniosku jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) z siedzibą w Słupi Wielkiej, Słupia Wielka 34, kod pocztowy 63-022., email: sekretariat@coboru.gov.pl
 • Administrator powołał tzw. Inspektora Ochrony Danych, do którego można kierować wszelkie wnioski związane z Państwa prywatnością. Sugerujemy kontakt pocztą elektroniczną na adres iod@coboru.gov.pl
 • Podstawą prawną (czyli okolicznością uzasadniającą) wykorzystania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Centrum oraz wywiązanie się z obowiązków ustawowych nałożonych na COBORU w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Celem przetwarzania jest realizacja badań oraz publikacja ich wyników.
 • Administrator wspiera się usługami Podmiotów przetwarzających w zakresie wsparcia serwisowego na sprzęt i oprogramowanie.
 • Państwa dane mogą być również przekazane (udostępnione):
  • Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z obowiązkiem prowadzenia przez COBORU sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczącej prowadzonych badań rejestrowych;
  • Odpowiednikom COBORU w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej (tak zwanym Biurom Badawczym) oraz podmiotowi sprawującemu centralny nadzór i koordynację prac Biur Badawczych - Community Plant Variety Office w związku z faktem, że rejestracja odmian roślin oraz ochrona wyłącznego prawa do odmiany prowadzone są dla całej wspólnoty oraz, w niektórych przypadkach, z uwagi na fakt, że badania muszą zostać zrealizowane w zagranicznym Biurze Badawczym z uwagi na wymogi formalne i techniczne;
  • Członkom Zespołu Opiniodawczego oraz zaangażowanym w powoływanie tego zespołu organom, w celu zapewnienia jak najwyższej wiarygodności i niezależności oceny eksperckiej.
 • W przypadku gdy są Państwo hodowcą odmiany ziemniaka i uczestnikiem pilotażowego projektu „Paszportyzacja polskiej żywności”, Państwa dane osobowe mogą być przekazane (udostępnione) następującym podmiotom w celach związanych z organizacją i realizacją tego projektu:
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu,
  • Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego,
  • Głównemu Inspektoratowi Weterynarii,
  • Głównemu Urzędowi Miar,
  • Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
 • Ponadto, Państwa dane zostaną upublicznione, z mocy prawa, w:
  • Krajowym Rejestrze Odmian; i/lub
  • Księdze Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmiany; i/lub
  • Periodykach informacyjnych.
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych lub, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Wszelkie zapytania, wnioski lub skargi prosimy kierować do naszego IOD na adres e-mail: iod@coboru.gov.pl
 • Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się pod nadzorem Archiwum Państwowego, a nadana kategoria archiwalna (A) oznacza, że dane te nie zostaną przez nas usunięte aż do momentu otrzymania polecenia ich usunięcia od Archiwum Państwowego.
 • W związku z wykorzystaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych. Możecie Państwo także wezwać administratora do sprostowania danych oraz ograniczenia (wstrzymania) ich przetwarzania do momentu dokonania skutecznej aktualizacji.
 • Możecie Państwo również zawiadomić organ nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznacie Państwo, że działania administratora są niezgodne z prawem.
 • Informacje na Państwa temat nie są procesowane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia wiążących Państwa decyzji.
 • Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie odrzucenie Państwa wniosku z przyczyn formalnych.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Grzegorz Szajerka (Grupa Prawna Togatus Sp. z o.o.), e-mail: iod@coboru.gov.pl


COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.