OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba redagująca: dr Małgorzata Janiszewska-Michalska


Informacja o zasadach przetwarzania danych - zamówienie publiczne,
do którego stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych


Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 • Administrator danych osobowych
  • Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (dalej: Administrator).
  • Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka, wysyłając e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 61 28523 41.
 • Inspektor Ochrony Danych
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
  • Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na: iod@coboru.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.
 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego).
  • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez postanowienia m.in.: ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ustawy (dalej: Pzp), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
  • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz przepisy ogólne.
 • Okres przechowywania danych
  • Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  • Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.
  • Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 • Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
  Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
 • Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje: sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych.
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Ponadto na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że:
  • Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
  • W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
 • Obowiązki Wykonawców w związku z przekazaniem danych osobowych
  • W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Wykonawcę danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Wykonawców do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazania danych, o danych kontaktowych do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.
 • Odbiorcy danych
  Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom:
  • Osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  • Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.
  • Dane osobowe będą udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  • Administrator wspiera się usługami Podmiotów przetwarzających w zakresie wsparcia serwisowego na sprzęt i oprogramowanie (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.


COBORU 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.